Học phí: Kỳ tháng 4  ( 1 năm  )                                                         Đơn vị tiền Yên Nhật

 

KHÓA

PHÍ DỰ 

 TUYỂN

PHÍ NHẬP HỌC HỌC PHÍ

(6tháng)

PHỤ PHÍ TIỀN NỘP

lần 1

TIỀN NỘP

lần 2

TỔNG
KHÓA LUYỆN THI ĐH TOKYO,KYOTO,OSAKA KHÓA LUYỆN THI QUỐC CÔNG LẬP 20.000 70.000 360.000 100.000 550.000 360.000 910.000
KHÓA LUYỆN THI CAO HỌC 100.000 550.000 910.000
KHÓA LUYỆN THI THÔNG THƯỜNG 35.000 485.000 845.000
KHÓA LÀM VIỆC TẠI DOANH NGHIỆP NHẬT 70.000 520.000 880.000
KHÓA MỸ THUẬT 100.000 550.000 910.000

 

 Kỳ tháng 10: ( 1 năm 6 tháng  )                                             Đơn vị tiền Yên Nhật

 

KHÓA

PHÍ DỰ 

 TUYỂN

PHÍ NHẬP HỌC HỌC PHÍ

(6tháng)

PHỤ PHÍ TIỀN NỘP

lần 1

TIỀN NỘP

lần 2

TIỀN NỘP

lần 3

TỔNG
KHÓA LUYỆN THI ĐH TOKYO, KYOTO, OSAKA
KHÓA LUYỆN THI QUỐC CÔNG LẬP
20.000 70.000 360.000 150.000 600.000 360.000 360.000 1.320.000
KHÓA LUYỆN THI CAO HỌC 150.000 600.000 1.320.000
KHÓA LUYỆN THI THÔNG THƯỜNG 52.500 502.500 1.222.500
KHÓA LÀM VIỆC TẠI DOANH NGHIỆP NHẬT 105.000 555.000 1.275.000
KHÓA MỸ THUẬT 150.000 600.000 1.320.000
  • Trước khi nhập học các bạn được phép đóng 6 tháng;
  • Sau khi nhập học có thể chia đóng theo tình hình tài chính của mình (tuy nhiên phải có sự trao đổi trước với nhà trường và được nhà trường đồng ý).

Học phí: Kỳ tháng 4  ( 1 năm  )
Đơn vị tiền Yên Nhật

Kỳ tháng 10: ( 1 năm 6 tháng  )
Đơn vị tiền Yên Nhật

  • Trước khi nhập học các bạn được phép đóng 6 tháng;
  • Sau khi nhập học có thể chia đóng theo tình hình tài chính của mình (tuy nhiên phải có sự trao đổi trước với nhà trường và được nhà trường đồng ý).